Home Belangrijk Afdelingsreglement
PDF Afdrukken E-mail

AFDELINGSREGLEMENT

Aangepast: 01 november 2017

Doelstelling :

· vliegen met modelluchtvaartuigen

· brevetvliegen

· vriendenclub-ontmoetingen

· Organiseren van wedstrijden, op voorwaarde dat eigen leden deelnemen.

Lidmaatschap

Bij hun inschrijving verplichten alle leden zich ertoe ongeacht hun functie in de club, alle hierna beschreven reglementen, alsook de statuten van de vzw te aanvaarden en na te leven.

Nieuwe leden moeten, naargelang de aanvangsdatum van hun proefperiode, volgende bijdragen betalen t.o.v. het voor dat jaar vastgelegde lidgeld:
1 januari tot 30 augustus : 100%
1 september tot 31 december: 50%

(Let wel: dit geldt enkel voor het lidgeld van de Limburgse Vleugels, de bijdrage VML blijft volledig te betalen.)
Junior-leden onder de 16 jaar moeten een schriftelijke toestemming van de ouders of voogd afleveren, en begeleid worden door hun ouders of voogd.

Om alle secties gelijkwaardig te behandelen, is beslist om ook voor de modelafdeling een eenmalige bijdrage te vragen naast het jaarlijkse lidgeld. Let op, dit is enkel voor NIEUWE leden (uitgezonderd juniorleden), dwz dat wie al lid is en zonder onderbreking lid blijft bij  de Limburgse Vleugels deze bijdrage NIET dient te betalen. Deze eenmalige bijdrage bedraagt voor de modelafdeling 100€. Dit geld waarborgt mee de financiële draagkracht van de club en zorgt er mee voor dat de omstandigheden waarin we onze hobby kunnen uitoefenen zo optimaal mogelijk blijven.

Verzekering :

Na het betalen van het lidgeld, alsook de voorziene bijdrage voor de V.M.L. (Vereniging voor Modelluchtvaartsport v.z.w.), waarvan de club deel uitmaakt,' is elk lid verzekerd voor B.A. en schade tegenover derden, door het beoefenen van de activiteiten met modelvliegtuigen op een modelvliegterrein en dit binnen de door de V.M.L. vastgestelde limieten.

Akkoordverklaring:

Elk lid zal na lezing van het clubreglement en het invullen van de gevraagde inlichtingen het bijgevoegde formulier ondertekenen met de eigenhandig geschreven vermelding: "gelezen en akkoord verklaard". Het ingevulde en getekende formulier moet aan de secretaris overgemaakt worden.


VML-Lidmaatschapskaart

De VML-lidmaatschapskaart zal alleen worden afgeleverd als bovenvermelde formaliteiten vervuld zijn. Deze is af te halen in het clubhuis. De leden worden via de geëigende kanalen op de hoogte gebracht vanaf het moment dat de VML-lidmaatschapskaarten af te halen zijn. Deze kaart dient op verzoek getoond te kunnen worden als het lid gebruik maakt van de accommodatie van de LV-modelafdeling.

Goedkeuring door de beheerraad:

De aanwerving van een nieuw lid gebeurt slechts na goedkeuring door het Bestuur. Het Bestuur zal hierbij ten volste rekening houden met de eventuele bezwaren van de reeds aangesloten leden.

Proefperiode en duur:

Elk nieuw lid zal een proefperiode van zes maand moeten doorlopen. Voor zover het Bestuur niet schriftelijk het tegengestelde meegedeeld heeft voor het einde van deze proefperiode, wordt elk nieuw lid automatisch volwaardig lid na verloop van zijn proefperiode.

Proef en beginners:

Het is beginnelingen verboden om te vliegen zonder een volleerd lid of lesgever te hebben geraadpleegd.

Nieuwe leden moeten om solo te vliegen een proef afleggen voor 2 ervaren piloten, indien niet geslaagd, zie voorwaarden beginnelingen.

PROEF = het veiligheidsbrevet A voor desbetreffende toestellen (motortoestel, zweefvliegtuig, helicopter) zoals voorzien door de VML. Je kan de beschrijving van deze brevetten vinden op de website van de VML of op die van de LV-modelafdeling: (http://lvmodelafdeling.be/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64)

Ieder lid wordt geacht om binnen een redelijke termijn minstens een van de basisbrevetten te behalen, zoals die voorzien zijn bij de VML.

Leeftijd:

De club legt geen beperkingen op betreffende de leeftijd, in zoverre dit geen moeilijkheden veroorzaakt inzake het naleven van de reglementen en veiligheid.


Verplichtingen

· t.o.v. de club:

o De medewerking van ieder lid naar zijn vermogen wordt vereist voor de clubactiviteiten ten bate van de club.
Een vrijwillig hulpbetoon tussen de leden onderling wordt verwacht, zonder daarvoor financiële of materiële voordelen te eisen.

o Het is de verantwoordelijkheid van elk lid van de club het terrein zuiver te houden. In het bijzonder zullen "ALLE" wrakstukken na een gebeurlijke crash van het terrein verwijderd en mee naar huis genomen worden.

o De materialen die eigendom van de club zijn, mogen enkel bij aanwezigheid van een lid van de takencommissie, of zijn vervanger, of na een eventuele voorafgaande toelating, gebruikt worden. Alle gebruikte materialen moeten op de voorziene plaatsen worden teruggezet,. Dit zal gebeuren in groepsverband, onder de verantwoordelijkheid van de laatste gebruiker.
Alle beschadigingen ten gevolge van foutief gebruik moeten vergoed worden.

o Het voorziene lokaal (in hangar 9) kan slechts betreden worden na toelating van een lid van de takencommissie of in aanwezigheid hiervan.


t.o.v. gezin en toeschouwers:

o Er worden geen familieleden en/of toeschouwers op of rond de landingsbaan geduld.

o Eventuele helpers moeten deze plaats verlaten wanneer hun hulp niet meer noodzakelijk is.

o De bezoekers moeten binnen de toegelaten zone blijven. Ieder lid heeft de plicht eventuele toeschouwers op een hoffelijke manier op een veilige afstand te houden.

o Clubleden, en ook hun vrienden en kennissen, die naar het terrein komen met kinderen of huisdieren, moeten erover waken dat deze niet op de landingsbanen lopen en dat ze niet spelen of rondlopen in de onmiddellijke nabijheid van de modellen. Huisdieren moeten aan een leiband gehouden worden.


Ontslag, schorsing en uitsluiting

· Zware inbreuken op het clubreglement, waaronder niet naleven van de veiligheidsvoorschriften zoals verder beschreven, alsook niet-betaling van het lidgeld, kunnen aanleiding zijn tot tijdelijke schorsing en zelfs tot uitsluiting. Bij tijdelijke schorsing of uitsluiting, kan het betreffend lid geen aanspraak maken op enige vergoeding.

· Een ontslagnemend of geschorst lid, noch erfgenamen van een overleden lid hebben enig verhaal op de bezittingen van de vereniging. Hoger genoemden kunnen géén zegellegging uitlokken, geen inventaris eisen, noch terugbetaling van bijdragen vorderen.

· Uitsluiting heeft tot gevolg, dat betreffend lid onder geen enkele voorwaarde opnieuw tot de club kan toetreden. Vrijwillig verlaten van de club door een lid heeft tot gevolg dat betreffend lid terug kan opgenomen worden, doch slechts na akkoord vanwege het Bestuur en het doorlopen van de vliegproef.

· Uitsluiting of tijdelijke schorsing worden uitgesproken door het Bestuur.

· Leden die in de loop van het jaar schorsing, uitsluiting of ontslag krijgen of nemen zullen geen terugvordering kunnen eisen van de betaalde lidgelden.

· Te laat of niet betalen van de lidgelden laat veronderstellen ontslagnemend te zijn.

Takencommissie

Samenstelling:

De takencommissie is minstens samengesteld uit een voorzitter, secretaris en 1 tot 3 bestuursleden.

Er kunnen nog andere personen functies uitoefenen welke noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de club b.v. vluchtleiders en anderen. Ze worden hiertoe gemachtigd door de takencommissie maar maken GEEN deel uit van deze commissie.

Kandidaatstelling

Elk lid van de vereniging kan zich bij de Jaarlijkse Afdelingsledenvergadering kandidaat stellen als lid van de takencommissie of voor een toegevoegde functie. Dit voor de periode van 2 jaar. De verkiezing van de leden zal verlopen zoals bepaald in het verkiezingsreglement. Het verkiezingsreglement, dat wordt vastgelegd door de dienstdoende commissie, zal tijdens de Jaarlijkse afdelingsvergadering ter beschikking zijn van alle aanwezige leden, of voorgelezen worden.

Verkiezing:

Alle commissieleden en toegevoegde functies zijn na een periode van 2 jaar aftredend en kunnen zich herkiesbaar stellen ….

Alleen de op de jaarvergadering aanwezige leden zijn stemgerechtigd.


Verantwoordelijkheid en begrenzing

· De club, de vluchtleiders, leden van de takencommissie en/of het clubbestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of vernieling van materiaal of lichamelijk letsel.
Schade berokkend aan derden, moet binnen de 24 uur aan de takencommissie worden gemeld. Met de betrokkene moet zo snel mogelijk contact opgenomen worden.

· "De Limburgse Vleugels vzw.", noch enig lid van het Bestuur of takencommissie, inbegrepen de vluchtleiders kunnen op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan derden, welke zou veroorzaakt worden door één der leden of bezoekers van de club.

Afdelingsjaarvergadering:

Zal steeds doorgaan in november.

Plaats en datum: zal door middel van email of post, en 3 weken vooraf gemeld worden.

Doel:

· bespreking voorbije jaaractiviteiten van de club.

· voorstellen jaaractiviteiten nieuw seizoen.

· Verkiezing takencommissie.

In uitzonderlijke gevallen zal er een algemene afdelingsledenvergadering bijeen geroepen kunnen worden.

De takencommissie zal in het algemeen over alles berichten om het goed functioneren van de club te bevorderen. Deze communicatie zal in regel via email gebeuren.
Deze berichten zullen, indien zij eisen bevatten, strikt opgevolgd worden. Ze zullen tevens gepubliceerd worden op de website van de modelafdeling. (
www.lvmodelafdeling.be)

vergaderingen takencommissie:

Deze zullen doorgaan wanneer de takencommissie het nodig acht na onderlinge afspraak betreffende plaats, datum en uur.

Bespreking van schorsing van een overtreder van de reglementen.

Terrein :

Het terrein heeft toelating voor cat. 1 en 2

cat.2 enkel met schriftelijke toelating van de overheid ( zie Circulaire editie 4)

GELIEVE DE TAKENCOMMISSIE EEN COPY TE BEZORGEN VAN UW CATEGORIE 2 VERGUNNING

INDIEN U HOUDER BENT VAN DEZE !!

Het terrein is alle dagen toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, tenzij er een andere melding gemaakt wordt op het daarvoor voorziene bord of via de communicatiemiddelen die zijn afgesproken (email, website)

Zendapparatuur:

Frequentie toezegging:

Ieder nieuw lid is verplicht een frequentie te gebruiken die opgelegd is door de takencommissie, dit om te vermijden dat teveel piloten eenzelfde frequentie bezitten indien hij of zij nog gebruik maakt van de oude toegestane FM-frequenties.

Een verandering van frequentie door gelijk welk lid moet door de takencommissie vooraf goedgekeurd worden om dezelfde reden als hierboven.

Alleen frequenties toegelaten door het B.I.P.T. zijn op het terrein van de "De Limburgse Vleugels vzw." van toepassing.

Controle op Frequentiegebruik

Frequentiegebruik wil zeggen in uitzending gaan op een bepaalde frequentie.

De moderne zendapparatuur gebruikt de 2,4 Ghz band, waardoor onderstaande afspraken minder of niet van toepassing zijn. Wel dient alle gebruikte zend- en ontvangstapparatuur de nodige goedkeuringen te hebben.

Bij gebruik van de FM-frequentieband:

Aan het frequentiebord is er voor elke toegelaten frequentie een gaatje voorhanden waarop een specifieke frequentie staat.

Vooraleer in uitzending te gaan, moet men een hangslotje plaatsen met daarop vermeld , naam en frequentie van de gebruiker

Indien er een hangslotje geplaatst is wil dit zeggen dat deze frequentie bezet en is het ten strengste verboden in uitzending te gaan, uitsluitend diegene waarvan het hangslotje geplaatst is.

Indien er 2 leden met een zelfde frequentie samen op het terrein staan, moet het slotje gewisseld worden, zodat diegene die zijn zender gaat aanzetten zijn slotje heeft hangen.
Overleg tussen beide piloten is hierbij noodzakelijk.

Misbruik of niet naleven van de regels in frequentie gebruik kan als een zware inbreuk beschouwd worden met schorsing of uitsluiting tot gevolg.

Toestellen

Een modelvliegtuig moet voldoen aan de voorwaarden van de goedkeuring van het terrein. Dwz dat voor Categorie 1 en 2 (deze laatste enkel mits voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in de CIR/GDF-01 editie 4 (https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/gdf01nf.pdf)

Een modelvliegtuig moet technisch aan bepaalde minimum voorwaarden voldoen waarvoor de eigenaar volledig verantwoordelijk blijft:

· besturingsorganen

· elektronica inbouw

· algemene structuursterkte

· zwaartepuntafstelling

Elk modelvliegtuig dient voorzien te zijn van een identificatieplaatje waarop de gegevens van de eigenaar duidelijk leesbaar zijn aangebracht (zoals wordt voorzien in de circulaire CIR/GDF-01 editie 5 van 29/07/2013) of voorzien zijn van het immatriculatienummer, afgeleverd door het directoraat-generaal via de VML.

Niettegenstaande bovenstaande voorwaarden kan elk vliegtuig aan een inspectie onderworpen worden en in geval van twijfel kan er verbod tot vliegen worden opgelegd door een bestuurslid.

Het vliegen met motor zonder afdoende uitlaat is verboden. Bij verlies of gebrek van de uitlaat moet de vlucht onmiddellijk onderbroken worden.

Alle leden zullen het geluidsniveau van hun modelluchtvaartuig aanpassen aan de ter plaatse geldende normen (voor onze club is deze vastgelegd op 84 dB)

Veiligheidsreglement:

· Van alle leden wordt verwacht dat zij strikt zullen waken over de veiligheid van de apparatuur, de toestellen en het vliegen zelf. Lawaai en vervuiling zijn tot een uiterst minimum te beperken en afhankelijk van de omgeving, alsook van de richtlijnen van de takencommissie. Deze richtlijnen kunnen door de takencommissie ten allen tijde aangepast worden.

· Elk lid kan een modelbouwer uitnodigen om te vliegen op het clubterrein, tenzij door de takencommissie anders beslist wordt, geldt deze regel slechts voor één keer. De genodigde in kwestie moet echter eerst zijn verzekeringspolis of geldige VML-lidkaart voorleggen. Verder is men verplicht een afstandscontrole van de zendapparatuur, model en motor te doen. De genodigde zal kennis nemen van alle reglementen en schikkingen op het terrein. Bij afwezigheid van één der commissieleden op het terrein, zal het uitnodigende lid verantwoordelijk worden gesteld voor de hiervoor genoemde controles, alsook voor het naleven van het clubreglement. Indien deze persoon meer dan 3 keer wil komen vliegen, moet hij lid worden van de Limburgse Vleugels.

· Het is verboden laag te vliegen boven personen, huizen of niet aan de club toebehorend materiaal. Ook het vliegen met onveilige apparatuur of toestel is niet toegelaten.

· Eventuele moeilijkheden met buitenstaanders worden kalm en rustig opgelost en zo snel mogelijk aan de takencommissie meegedeeld.

· De club zal te allen tijde vermijden om directe verbintenissen, onder welke vorm dan ook, aan te gaan met handelszaken in modelbouwartikelen. Dit met als enig doel, alle clubaangelegenheden te vrijwaren van ongunstige invloeden welke hierdoor zouden kunnen ontstaan.

· Het is verboden zonder toestemming van de takencommissie met de wagen op het terrein te rijden.

· De clubleden zijn verplicht elkaar te helpen en de aanwijzingen van de takencommissie of andere bevoegde personen op te volgen.

· Bij alle clubactiviteiten moeten de leden en de personen die hen vergezellen, zich gedragen naar de geldende morele en sociale normen.

· Indien er een wedstrijd plaats vindt op het terrein, zullen enkel de deelnemers in de desbetreffende discipline kunnen vliegen, tenzij anders afgesproken.

Andere gedragsregels op het terrein:

· De werktafels en het afdak zijn ENKEL bedoeld om je toestel op te bouwen en/of af te breken.

· Het activeren van zend-en ontvangstapparatuur en het starten van de motor gebeurt achter de veiligheidsdraad op het vliegveld.

· Taxiën van en naar de startbaan gebeurt op de daarvoor voorziene taxibaan. Je kan NIET taxiën of je toestel met draaiende motor dragen tot voor de veiligheidsafsluiting.

· Testen van apparatuur en/of motor gebeurt achter de veiligheidsdraad.

· Piloten staan ALTIJD in het pilotenvak en bij elkaar zodat ze mogelijke meldingen aan mekaar kunnen doorgeven.

· Toeschouwers staan ALTIJD voor de veiligheidsdraad. Collega’s die de piloot helpen, staan bij de actieve piloot in het pilotenvak en zorgen ervoor dat ze de piloot niet afleiden.

· De vlieglijn wordt NIET overschreden, d.w.z. dat er enkel kan gevlogen worden in de zone VOOR de pilotenvakken. (de pilotenvakken worden links en rechts verlengd met een boordsteen die deze vlieglijn nog eens extra accentueert.

· Een toestel uit de hand starten, kan dus ook ENKEL voor het pilotenvak.

· De vliegrichting wordt bepaald door de windrichting maar zeker ook door de ligging van het veld. Er kan NOOIT dwars over de piste gestart of geland worden. Vanaf het pilotenvak gezien, vlieg je dus ofwel van links naar rechts als de wind uit noordelijke of oostelijke richting komt ofwel van rechts naar links als de wind uit zuidelijke of westelijke richting komt. Bochten moeten gevlogen worden, weg van het pilotenvak. Vlieg je dus van links naar rechts dan zal je een linkerbocht moeten inzetten na de start en ga je in een links circuit vliegen. Als de vliegrichting van rechts naar links is, zal je een rechterbocht moeten inzetten na de start en in een rechts circuit blijven vliegen.

· Uiteraard kan na gezamenlijk beraad een startrichting gekozen worden.
Vluchtleiders en/of de takencommissie beslissen bij betwisting over de richting.

· Vliegen of bochten boven de woonwijk is NIET toegestaan, evenmin als vliegen of bochten boven de Weg naar Zwartberg of de huizen langs deze weg!

· Je dient ALTIJD het vliegplafond te respecteren. Voor modelvliegtuigen in België is dit vastgesteld om 120 m.

· Als er echte vliegtuigen in de buurt komen van je modelvliegtuig, zorg dan altijd dat je onmiddellijk wegvliegt van dit toestel en probeer zo snel mogelijk hoogte te verliezen. (het voorkomen van ongevallen is veel beter dan genezen ook al ben je helemaal in orde met bovenstaande regels). Als modelpiloot zie je een echt vliegtuig veel gemakkelijker dan dat je modelvliegtuig wordt opgemerkt door de piloot in het echte vliegtuig en kan je dus ook gewoon veel sneller en efficiënter reageren.

· Tijdens een vlucht zal een modelvliegtuig zonder motor (hulpmotor, verbrandingsmotor of elektrische motor die stilstaat) steeds voorrang hebben op een modelvliegtuig met draaiende motor. Zweefvliegtuigen hebben bij de landing steeds voorrang op toestellen met draaiende motor.

· LANDING: Een piloot die de intentie heeft te landen, moet zijn collega piloten verwittigen door duidelijk "LANDING" te roepen. Landen heeft voorrang op opstijgen. Na de landing moet men zo snel mogelijk het vliegtuig van de piste halen. "NOODLANDING" zal duidelijk geroepen worden indien noodzakelijk en heeft voorrang op andere modellen.

· "TOUCH AND GO" en "LOWPASSES" (kopwind en rugwind) De piloot is verplicht dit vanuit het pilotenvak te doen. Wel wordt aangeraden vooraan in het pilotenvak te gaan staan. Men moet duidelijk zijn maneuver aankondigen zodat alle piloten verwittigd zijn.

· LANDEN EN OPSTIJGEN heeft voorrang op deze maneuvers.

· Invliegen: Op verzoek moeten de andere vliegtuigen aan de grond blijven. De piloot moet het pilotenvak niet gebruiken. Wel moet hij de verboden zones in acht nemen . De aanwezige vluchtleider kan het aantal vliegende modellen beperken, om zo tot een aanvaardbaar veilig luchtruim te komen, met een max. van vier (4) toestellen.

· Piloten die hun toestel op een gevaarlijke of onverantwoorde manier besturen, zullen vermaand worden. Laag over personen vliegen is altijd verboden. Bij botsingen in de lucht van twee modelluchtvaartuigen zijn beide piloten verantwoordelijk !!

· Voor en tijdens de modelluchtvaartactiviteiten is het gebruik van alcoholhoudende dranken voor piloten verboden.

· FPV-vliegen is NIET toegestaan, een piloot dient ten allen tijde visueel contact hebben met zijn/haar toestel.

· Vliegen met turbinemotoren is NIET toegestaan op de terreinen van de LV-modelafdeling sinds juni 2012. Er bestaat op dit moment een uitdoofscenario zoals beschreven in een document dat wordt toegevoegd aan dit reglement. Dit scenario is eindig in tijd en onderhevig aan de afgesproken geluidsnormen.

· Vliegen met vrijvluchtmodellen is verboden op ons terrein.

Alle artikels van dit reglement kunnen gewijzigd, verbeterd, aangevuld of geschrapt worden. Bij elke wijziging zullen alle leden schriftelijk op de hoogte gebracht worden.

Dit clubreglement werd opgesteld door de voltallige takencommissie op 01/11/2017, werd ter lezing voorgelegd aan het bestuur van de Limburgse Vleugels en wordt aan alle leden kenbaar gemaakt via de geëigende kanalen.

LIMBURGSE VLEUGELS MODELAFDELING – Takencommissie.

 
Banner
Website sponsored by LUMARES - Your Creative Partner
| Copyright © 2005 - 2017 Limburgse Vleugels |
Leden : 59
Artikelen : 39
Weblinks : 1
Artikelen bekeken hits : 228733