Home Belangrijk Club Reglement
PDF Afdrukken E-mail

AFDELINGSREGLEMENT

MODELAFDELING "Limburgse Vleugels ‘’

Aangepast: 7 maart 2007

DOELSTELLING VAN ONZE CLUB

De clubactiviteiten bestaan uit :
- vliegen met modelluchtvaartuigen
- brevetvliegen
- vriendenclub-ontmoetingen

1. Lidmaatschap aansluiting

Lidgeld en inschrijving :

A. Bij hun inschrijving verplichten alle leden zich ertoe ongeacht hun functie in de club, alle hierna beschreven reglementen, alsook de statuten van de v.z.w. te aanvaarden en na te leven.

B. Nieuwe leden moeten, naargelang de aanvangsdatum van hun proefperiode, volgende bijdragen betalen t.o.v. het voor dat jaar vastgelegde lidgeld:
1 januari tot 30 augustus : 100% ( 90 euro )
1 september tot 31 december: 50% ( 45 euro )

C. Junior-leden onder de 16 jaar moeten een schriftelijke toestemming van de ouders of voogd afleveren, en begeleid worden door hun ouders of voogd.

2. Verzekering :

Na het betalen van het lidgeld, alsook de voorziene bijdrage voor de V.M.L. (Vereniging voor Modelluchtvaartsport v.z.w.), waarvan de club deel uitmaakt,' is elk lid verzekerd voor B.A. en schade tegenover derden, door het beoefenen van de activiteiten met modelvliegtuigen op een modelvliegterrein en dit binnen de door de V.M.L. vastgestelde limieten.

A. Akkoordverklaring:

Elk lid zal na lezing van het clubreglement en het invullen van de gevraagde inlichtingen het bijgevoegde formulier ondertekenen met de eigenhandig geschreven vermelding: "gelezen en akkoord verklaard". Het ingevulde en getekende formulier moet aan de secretaris overgemaakt worden.B. Lidmaatschapskaart

De lidmaatschapskaart zal alleen worden afgeleverd als bovenvermelde formaliteiten vervuld zijn.


3. Voorwaarden

A. Goedkeuring door de beheerraad:

De aanwerving van een nieuw lid gebeurt slechts na goedkeuring door het Bestuur. Het Bestuur zal hierbij ten volste rekening houden met de eventuele bezwaren van de reeds aangesloten leden.

B. Proefperiode en duur:

Elk nieuw lid zal een proefperiode van zes maand moeten doorlopen. Voor zover het Bestuur niet schriftelijk het tegengestelde meegedeeld heeft voor het einde van deze proefperiode, wordt elk nieuw lid automatisch volwaardig lid na verloop van zijn proefperiode.

C. Proef en beginners:

D. Het is beginnelingen verboden om te vliegen zonder een volleerd lid of lesgever te hebben geraadpleegd.

E. Nieuwe leden moeten om solo te vliegen een proef afleggen voor 2 ervaren piloten, indien niet geslaagd, zie voorwaarden beginnelingen.

F. PROEF: opstijgen in het verlengde van de piste, links en rechts circuit vliegen, landing op de piste, simulatie van een noodlanding op de piste. Deze simulatie moet gestart worden boven de landingsbaan op een voldoende hoogte met de motor op traagloop. (men kan een brevet bekomen in verschillende categorieën)

G. Leeftijd:

De club legt geen beperkingen op betreffende de leeftijd, in zoverre dit geen moeilijkheden veroorzaakt inzake het naleven van de reglementen en veiligheid.


4. Verplichtingen:

A. T.o.v. de club

B. De medewerking van ieder lid naar zijn vermogen wordt vereist voor de clubactiviteiten ten bate van de club.
Een vrijwillig hulpbetoon tussen de leden onderling wordt verwacht, zonder daarvoor financiële of materiële voordelen te eisen.

C. Het is de verantwoordelijkheid van elk lid van de club het terrein zuiver te houden. In het bijzonder zullen "ALLE" wrakstukken na een gebeurlijke crash van het terrein verwijderd en mee naar huis genomen worden.

D. De materialen die eigendom van de club zijn, mogen enkel bij aanwezigheid van een bestuurslid, of zijn vervanger, of na een eventuele voorafgaande toelating, gebruikt worden. Alle gebruikte materialen moeten op de voorziene plaatsen worden teruggezet. Dit zal gebeuren in groepsverband, onder de verantwoordelijkheid van de laatste gebruiker.
Alle beschadigingen ten gevolge van foutief gebruik moeten vergoed worden.


E. T.o.v. gezin en toeschouwers:

F. Er worden geen familieleden en/of toeschouwers op of rond de landingsbaan geduld.

G. Eventuele helpers moeten deze plaats verlaten wanneer hun hulp niet meer noodzakelijk is.

H. De bezoekers moeten binnen de toegelaten zone blijven. Ieder lid heeft de plicht eventuele toeschouwers op een hoffelijke manier op een veilige afstand te houden.

I. Clubleden, en ook hun vrienden en kennissen, die naar het terrein komen met kinderen of huisdieren, moeten erover waken dat deze niet op de landingsbanen lopen en dat ze niet spelen of rondlopen in de onmiddellijke nabijheid van de modellen. Huisdieren moeten aan een leiband gehouden worden.


5. Ontslag, schorsing en uitsluiting

A. Zware inbreuken op het clubreglement, waaronder niet naleven van de veiligheidsvoorschriften zoals verder beschreven, alsook niet-betaling van het lidgeld, kunnen aanleiding zijn tot tijdelijke schorsing en zelfs tot uitsluiting. Bij tijdelijke schorsing of uitsluiting, kan het betreffend lid geen aanspraak maken op enige vergoeding.

B. Een ontslagnemend of geschorst lid, noch erfgenamen van een overleden lid hebben enig verhaal op de bezittingen van de vereniging. Hoger genoemden kunnen géén zegellegging uitlokken, geen inventaris eisen, noch terugbetaling van bijdragen vorderen.

C. Uitsluiting heeft tot gevolg, dat betreffend lid onder geen enkele voorwaarde opnieuw tot de club kan toetreden. Vrijwillig verlaten van de club door een lid heeft tot gevolg dat betreffend lid terug kan opgenomen worden, doch slechts na akkoord vanwege het Bestuur en het doorlopen van de vliegproef.

D. Uitsluiting of tijdelijke schorsing worden uitgesproken door het Bestuur.

E. Leden die in de loop van het jaar schorsing, uitsluiting of ontslag krijgen of nemen zullen geen terugvordering kunnen eisen van de betaalde lidgelden.

F. Te laat of niet betalen van de lidgelden laat veronderstellen ontslagnemend te zijn.

 

6. Takencommissie

Samenstelling:

A. De takencommissie is samengesteld uit een voorzitter, secretaris , terreinverantwoordelijke, clubverantwoordelijke en een sporttechnisch coördinator.

B. Er kunnen nog andere personen functies uitoefenen welke noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de club b.v. vluchtleiders en anderen.

7. Kandidaatstelling elk lid

Elk lid van de vereniging kan zich bij de Jaarlijkse Afdelingsledenvergadering kandidaat stellen als lid van het Bestuur of voor een toegevoegde functie. Dit voor de periode van 2 jaar. De verkiezing van de bestuursleden zal verlopen zoals bepaald in het verkiezingsreglement. Het verkiezingsreglement, dat wordt vastgelegd door het dienstdoende Bestuur, zal tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, ter beschikking zijn van alle aanwezige leden, of voorgelezen worden.

8. Verkiezing:

1. Alle bestuursleden en toegevoegde functies zijn na een periode van 2 jaar aftredend en kunnen zich herkiesbaar stellen ….

2. Alleen de op de jaarvergadering aanwezige leden zijn stemgerechtigd.9.Verantwoordelijkheid en begrenzing

1. De club, de vluchtleiders en/of het clubbestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of vernieling van materiaal of lichamelijk letsel.
Schade berokkend aan derden, moet binnen de 24 uur aan het Bestuur worden gemeld. Met de betrokkene moet zo snel mogelijk contact opgenomen worden.

2. "De Limburgse Vleugels vzw.", noch enig lid van het Bestuur, inbegrepen de vluchtleiders kunnen op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan derden, welke zou veroorzaakt worden door één der leden of bezoekers van de club.

 

10. Vergaderingen:

Een afdelings jaarvergadering = niet een algemene ledenvergadering , deze wordt gehouden met de andere afdelingen in januari

A. Tijdstip zal steeds doorgaan in november.

B. Plaats en datum: zal door middel van email of post, en ca. 3 weken vooraf gemeld worden.

C. Doel: jaarverslag

- bespreking voorbije jaaractiviteiten van de club door de secretaris.
- voorstellen jaaractiviteiten nieuw seizoen door de secretaris.
- verkiezing Bestuur:

D. In uitzonderlijke gevallen zal er een algemene afdelingsledenvergadering bijeen geroepen kunnen worden.

E. De secretaris zal in het algemeen over alles berichten om het goed functioneren van de club te bevorderen.
Deze berichten zullen, indien zij eisen bevatten, strikt opgevolgd worden.


11.Takencommissie vergaderingen :

1. Deze zullen doorgaan wanneer het Bestuur het nodig acht na onderlinge afspraak betreffende plaats, datum en uur.

2. Bespreking van schorsing van een overtreder van de reglementen.

 

12. Terrein :

+ Het terrein heeft toelating voor cat. 1 en 2

cat.2 enkel met schriftelijke toelating van de overheid ( zie VML Circulaire )

GELIEVE HET BESTUUR EEN COPY TE BEZORGEN VAN UW CATEGORIE 2 VERGUNNING

INDIEN U HOUDER BENT VAN DEZE !!

A. verboden zone voor alle modelluchtvaartuigen in vlucht.

B. verboden zone voor toeschouwers

13. Schikkingen:

A. Van alle leden wordt verwacht dat zij strikt zullen waken over de veiligheid van de apparatuur, de toestellen en het vliegen zelf. Lawaai en vervuiling zijn tot een uiterst minimum te beperken en afhankelijk van de omgeving, alsook van de richtlijnen van het Bestuur. Deze richtlijnen kunnen door het Bestuur ten allen tijde aangepast worden.

B. Elk lid kan een modelbouwer uitnodigen om te vliegen op het clubterrein, tenzij door het bestuur anders beslist wordt, geldt deze regel slechts voor één keer. De genodigde in kwestie moet echter eerst zijn verzekeringspolis of geldige VML-lidkaart voorleggen. Verder is men verplicht een afstandscontrole van de zendapparatuur, model en motor te doen. De genodigde zal kennis nemen van alle reglementen en schikkingen op het terrein. Bij afwezigheid van één der bestuursleden op het terrein, zal het uitnodigende lid verantwoordelijk worden gesteld voor de hiervoor genoemde controles, alsook voor het naleven van het clubreglement.Indien deze persoon meer dan 3 keer wil komen vliegen, moet hij lid worden van de Limburgse Vleugels.

C. Het is verboden laag te vliegen boven personen, huizen of niet aan de club toebehorend materiaal. Ook het vliegen met onveilige apparatuur of toestel is niet toegelaten.

D. Vrije vlucht modellen zijn verboden.

E. Eventuele moeilijkheden met buitenstaanders worden kalm en rustig opgelost en zo snel mogelijk aan het Bestuur meegedeeld.

F. De club zal te allen tijde vermijden om directe verbintenissen, onder welke vorm dan ook, aan te gaan met handelszaken in modelbouwartikelen. Dit met als enig doel, alle clubaangelegenheden te vrijwaren van ongunstige invloeden welke hierdoor zouden kunnen ontstaan.

G. Het is verboden zonder toestemming van het Bestuur met de wagen op het terrein te rijden.

H. De clubleden zijn verplicht elkaar te helpen en de aanwijzingen van het Bestuur of andere bevoegde personen op te volgen.

I. Bij alle clubactiviteiten moeten de leden en de personen die hen vergezellen, zich gedragen naar de geldende morele en sociale normen.

J. Indien er een wedstrijd plaats vindt op het terrein, zullen enkel de deelnemers in de desbetreffende discipline kunnen vliegen, tenzij anders afgesproken.

 

14. Vliegen :

+ Apparatuur

Frequentie toezegging:

A. Ieder nieuw lid is verplicht een frequentie te gebruiken die opgelegd is door het Bestuur, dit om te vermijden dat teveel piloten eenzelfde frequentie bezitten.

B. Een verandering van frequentie door gelijk welk lid moet door het Bestuur vooraf goedgekeurd worden om dezelfde reden als hierboven.

C. Alleen frequenties toegelaten door het B.I.P.T. zijn op het terrein van de "De Limburgse Vleugels vzw." van toepassing.

15. Controle op Frequentiegebruik

A. Frequentiegebruik wil zeggen in uitzending gaan op een bepaalde frequentie.

B. Aan het frequentiebord is er voor elke toegelaten frequentie een gaatje voorhanden waarop een specifieke frequentie staat.

C. Vooraleer in uitzending te gaan, moet men een hangslotje plaatsen met daarop vermeld , naam en frequentie van de gebruiker.

D. Indien er een hangslotje geplaatst is wil dit zeggen dat deze frequentie bezet en is het ten strengste verboden in uitzending te gaan, uitsluitend diegene waarvan het hangslotje geplaatst is.

E.Indien er 2 leden met een zelfde frequentie samen op het terrein staan, moet het slotje gewisseld worden, zodat diegene die zijn zender gaat aanzetten zijn slotje heeft hangen.
Overleg tussen beide piloten is hierbij noodzakelijk.

F. Misbruik of niet naleven van de regels in frequentie gebruik kan als een zware inbreuk beschouwd worden met schorsing of uitsluiting tot gevolg.

16. Toestellen

zie veiligheidsreglement

A. Motoren:

B. Het vliegen met motor zonder afdoende uitlaat is verboden. Bij verlies of gebrek van de uitlaat moet de vlucht onmiddellijk onderbroken worden.

C. Alle leden zullen het geluid van hun verbrandingsmotor aanpassen aan de ter plaatse geldende normen ( 72 db )

 

17. Veiligheidsreglement:

A. ALLE PILOTEN moeten zich gedurende hun vlucht in het daarvoor voorziene pilotenvak (vak: achter de startbaan) bevinden.

B. Er geldt een beperkt vliegverbod tijdens het maaien van de graspistes.

18. OPSTIJGEN

A. De piloot moet zijn collega piloten verwittigen.

B. Men moet opstijgen voor de gele lijn. Opstijglijn is ter hoogte van het einde van het pilotenvak. Dit geld voor alle types van modelluchtvaarttuigen

C. De handstart van een motor/zweefvliegtuig moet vanop de piste gebeuren.

D. De piloten moeten zoveel mogelijk in het zendervak staan tijdens de vluchten.

 

19. Voorrang modellen

Tijdens een vlucht zal een modelvliegtuig zonder motor (hulpmotor, verbrandingsmotor of elektrische motor die stilstaat) steeds voorrang hebben op een modelvliegtuig met draaiende motor. Zweefvliegtuigen hebben bij de landing steeds voorrang op toestellen met draaiende motor.

20. Landing:

A. Een piloot die de intentie heeft te landen, moet zijn collega piloten verwittigen door duidelijk "LANDING" te roepen.

B. Landen heeft voorrang op opstijgen.

C. Na de landing moet men zo snel mogelijk het vliegtuig van de piste halen.

D. "NOODLANDING" zal duidelijk geroepen worden indien noodzakelijk en heeft voorrang op andere modellen.

21. "TOUCH AND GO" en "LOWPASSES" (kopwind en rugwind)

A. De piloot is verplicht dit vanuit het pilotenvak te doen. Wel wordt aangeraden vooraan in het pilotenvak te gaan staan.

B. Men moet wel duidelijk zijn maneuver aankondigen zodat alle piloten verwittigd zijn.

C. LANDEN EN OPSTIJGEN heeft voorrang op deze maneuvers.

D. De opstijg- en landingsrichting wordt bepaald door de windrichting, ofwel van links naar rechts of omgekeerd. Alle andere piloten zullen dezelfde startrichting en pilotenvak moeten gebruiken. Uiteraard kan na gezamenlijk beraad een startrichting gekozen worden.
Vluchtleiders en/of het Bestuur beslissen bij betwisting over de richting.

22. Invliegen:

A. Op verzoek moeten de andere vliegtuigen aan de grond blijven.

B. De piloot moet het pilotenvak niet gebruiken.
Wel moet hij de verboden zones in acht nemen .

C. De aanwezige vluchtleider kan het aantal vliegende modellen beperken, om zo tot een aanvaardbaar veilig luchtruim te komen, met een max. van vier (4) toestellen.

D. Het starten en proefdraaien van de motoren moet zodanig gebeuren dat bij eventueel stukgaan van de schroef zich niemand in de baan kan bevinden.

E. Piloten die hun toestel op een gevaarlijke of onverantwoorde manier besturen, zullen vermaand worden.

F. Laag over personen vliegen is altijd verboden.

G. Bij botsingen in de lucht van twee modelluchtvaartuigen zijn beide piloten verantwoordelijk !!

 

 

23. Voorrang luchtruim

Radiogeleide modelluchtvaartuigen moeten uit de buurt blijven van bemande luchtvaartuigen.

24.Techniek:

Een modelvliegtuig moet technisch aan bepaalde minimum voorwaarden voldoen waarvoor de eigenaar volledig verantwoordelijk blijft:
- besturingsorganen
- elektronica inbouw
- algemene structuursterkte
- zwaartepuntafstelling
Niettegenstaande bovenstaande voorwaarden kan elk vliegtuig aan een inspectie onderworpen worden en in geval van twijfel kan er verbod tot vliegen worden opgelegd door een bestuurslid.25. Drankgebruik:

Voor en tijdens de modelluchtvaart activiteiten is het gebruik van alcoholhoudende dranken voor piloten verboden.

26. Tips:

A. Alle artikels van- dit reglement kunnen gewijzigd, verbeterd, aangevuld of geschrapt worden en bij elke wijziging zullen alle leden schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

B. Dit clubreglement werd opgesteld door het voltallig aanwezig Bestuur op …………………………….. en wordt aan alle leden bezorgd.

C. Ieder lid dat zich akkoord verklaart met dit reglement dient daarvoor het onderstaande
formulier in te vullen en te ondertekenen voor akkoordverklaring
.

LIMBURGSE VLEUGELS MODELAFDELING
 
Banner
Website sponsored by LUMARES - Your Creative Partner
| Copyright © 2005 - 2017 Limburgse Vleugels |
Leden : 59
Artikelen : 44
Weblinks : 1
Artikelen bekeken hits : 223707